Aeroklub Novo mesto

Aeroklub Novo mesto je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju letalstva ali pa so kako drugače povezani z njim. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.
 
Namen društva je pravilno usmerjati, izobraževati članstvo in tako prispevati k razvoju na področju letalstva s tem, da:
- sodeluje z organizacijami in ustanovami, ki se športno, poslovno, upravno, strokovno ali znanstveno ukvarjajo z letalskimi dejavnostmi,
- si prizadeva za visoko športno in strokovno raven društva,
- se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
- sodeluje pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja,
-spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za izmenjavo izkušenj doma in v tujini,
- spodbuja uporabo in uveljavitev športnega letalstva v gospodarske in turistične namene,
- s tem, da sodeluje z organizacijami in ustanovami v sistemu obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
- usmerja članstvo v dejavnost letalske šole,
- izvaja šolanje, urjenje in izpopolnjevanje letalskega kadra v svoji letalski šoli,
- skrbi za dvig strokovnega in športnega znanja svojih članov,
- organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference, ipd tako za svoje člane, kot za ostale ljubitelje letalstva,
- organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za letalstvo,
- zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti društva,
- sodeluje z gospodarskimi organizacijami, ustanovami in posamezniki pri izvajanju svojih dejavnosti
- organizira in izvaja dejavnost na področju letalstva po pravilih društva in mednarodne letalske organizacije FAI,
- opazuje, sporoča in spremlja naravne in druge nesreče,
- sodeluje pri usposabljanju enot Slovenske vojske in Civilne zaščite ter jim nudi infrastrukturo ustreznih objektov.

 

hangar novoletališče novo